جهت استفاده از سرويسهای ارائه شده ميبايست در ابتدا با بررسی نواحی تحت پوشش از امکان ارائه خدمات در موقعیت موردنظرتان اطمینان حاصل فرمایید.

جهت ارتباط مـستقیم و بهینه مشترکان اينترنت پرسرعت با شرکت و همچنين افزايش سطح رضايتمندی مشتريان خط تلفن ويژه راه اندازی گرديده است.

ارائه انواع سرويسهای اينترنت پرسرعت در مراکز مخابراتی گوناگون...

 

راه اندازی مرکز پيام گروه شرکتهای آبی جهت رفاه مشترکين اينترنت پرسرعت...

Design & Developed By MEHREGAN Software Builders

Copyright © 2009 Abi Net Company. All Rights Reserved.